KONTAKT MIG TIL DIN NÆSTE OPGAVE

Hvis du har spørgsmål, forespørgsler om samarbejde eller lignende, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg står klar til at hjælpe dig og din virksomhed videre.

  ET UDPLUK AF MINE SAMARBEJDSPARTNERE

  ... ER DU DEN NÆSTE?

  LEVERINGSBETINGELSER FOR ATEX & FIRE

  1. Generelt

  Rådgivning, design og indledende inspektioner udføres i overensstemmelse med ATEX Direktivet og deres underliggende standarder. Karin Kim, opfylder kravene til kvalifikationer, som er beskrevet i DS/EN 60079-10-1, DS/EN 60079-10-2, DS/EN 60079-14 & DS/EN 60079-17. Samt CFPA-E certificeret brand rådgiver.

  2. Anmodning om indledende inspektion/sagsbehandling

  Anmodning om igangsætning af inspektion/sagsbehandling skal ske pr. e-mail eller mundtligt. Kunden oplyser kontaktinformationer. Aftalen bekræftes pr. e-mail til kunden og beskriver kort omfanget af aftalen.

  3. Adgang

  Kunden indhenter nødvendige tilladelser til adgange og foto, i det omfang det er nødvendigt, for ATEX & Fire lovligt har adgang til site.

  4. Afrapportering

  Afrapportering sker elektronisk og rapporten, med evt. bilag fremsendes i PDF-format til kunden. Leveringstidspunktet aftales med kunden for hver enkelt sag. Nogen afrapporteringer sker personligt, hvor dette giver mening.

  5. Arkivering

  ATEX & Fire opbevarer rapporter og materiale, der hører til sagen i fem år, medmindre andet aftales.

  6. Priser

  ATEX & Fire’s ydelser faktureres efter medgået tid med de satser der følger af ATEX & Fire kategoriseret med tillæg af moms. ATEX & Fire kategorisatser reguleres årligt pr. 1. april. Transportudgifter i forbindelse med opgaver i Danmark (bro-faste øer), beregnes med afsæt i ATEX & Fires kontor i Farum. Ved andre placeringer, sker afregning efter faktisk afholdte udgifter. Anvendelse af eksterne specialister, sker afregning efter faktiske afholdte udgifter tillagt administrationsgebyr.

  7. Betalingsbetingelser

  Faktura sendes, når rapporten er fremsendt til kunden. Betalingsbetingelser er netto kontant +8 dage. Hvis der skriftligt er aftalt længere kredittid, fremgår det af fakturaen. For forlængelse af kredit beregnes et gebyr på 2% af fakturabeløbet. Ved for sen betaling beregnes rente efter Nationalbankens udlånsrente +7%. ved manglende betaling fremsendes der en påmindelse. En påmindelse kan pålægges et gebyr. Såfremt betalingen ikke finder sted indenfor den i påmindelsen, anførte frist kan den udestående betaling overdrages til inkasso uden yderligere varsel.

  8. Fortrolighed

  ATEX & Fire sikrer fortrolighed af informationer opnået ved en hver sag.

  9. Ansvar

  ATEX & Fire er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning.

  10. Tvister

  Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. ATEX & Fire gør opmærksom på, at aftalegrundlaget er ”Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand”, ABR 89.

  Kærstykket 1, Uvelse

  DK-3550 Slangerup

  Tlf.: +45 3074 9151

  Trustpilot logo
  LinkedIn logo